ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ (ΕΓΤΕ, ΕΓΤΑΑ)

Yπεύθυνος δημοσιοποίησης

Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων

Δομοκού 5, 104 45, Αθήνα, Ελλάδα
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
  • Τα στοιχεία θα παραμένουν διαθέσιμα στο δικτυακό τόπο επί δύο έτη από την ημερομηνία της αρχικής τους δημοσιοποίησης.
  • Τα δημοσιοποιημένα στοιχεία ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν σε ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά όργανα.
  • Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με τα άρθρα 11, 12 & 13 του Ν.2472/1997.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 Κανονισμός (EE) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 908/2014 της Επιτροπής

 Κανονισμός (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Αφορά την περίοδο από 16/10 έως 15/10 του εκάστοτε έτους.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλαπλές επιλογές αναζήτησης για να περιορίσετε τον αριθμό των αποτελεσμάτων.

data-idΟΝΟΜΑΔΗΜΟΣΚΑΘΕΣΤΩΣΤΑΜΕΙΟΕΝΙΣΧΥΣΗ
id
Δεν υπάρχουν αποτελέσματα